Kristalgroeiprijs

The KNCV Piet Bennema Award for Crystal Growth (as of 2018)The KNCV Piet Bennema Award for Crystal Growth Award 2021 is now open for nominees, click here.

The regulations for the KNCV Piet Bennema Award can be found, here.


Activiteiten Facet Kristalgroeiprijs Bestuur Fotogalerij Links

Dr. Paul Smeets wint de KNCV Piet Bennema Kristalgroeiprijs 2018Tijdens de jaarvergadering op 3 oktober 2018 is de KNCV Piet Bennema Kristalgroeiprijs 2018 uitgereikt aan Dr. Paul J.M. Smeets.


NVKG-voorzitter Hans te Nijenhuis reikte de prijs uit. Vanwege zijn verblijf in de Verenigde Staten was Paul Smeets via een Skype-verbinding getuige van de uitreiking, bestaande uit een oorkonde en een geldbedrag ter hoogte van €1000,-. Aan de twee andere genomineerde kandidaten, Simon Hageman en Wester de Poel, is een eervolle vermelding overhandigd.

De jury, bestaande uit Dr. P. Verwer, Dr. H.J.M. Kramer en voorzitter Prof. T. Leyssens, vermeldt in haar rapport: "Dr. Smeets heeft zijn proefschrift, Towards Understanding Pathway Complexity in Calcium Carbonate Mineralization, afgelegd aan de Technische Universiteit Eindhoven op 9 maart 2016, onder begeleiding van Prof. Nico Sommerdijk. In zijn onderzoek heeft de kandidaat zich geconcentreerd op de vroege kristallisatiestadia van calcium carbonaat. Voor zijn onderzoek heeft de kandidaat verscheidene in situ technieken gebruikt, zoals transmissie elektronen microscopie en vloeistof atomic force microscopie om de nucleatie en groei van calcium carbonaat online te bestuderen. Dit proefschrift onderzoekt de kristalgroei op een fundamenteel niveau wat op zich al een uitdaging is. Dr. Smeets' werk geeft een eigentijdse kijk op de kinetiek van kristalgroei en laat zien hoe de klassieke concepten uit de fysische chemie vaak volstaan om de kristalgroei van calcium carbonaat te beschrijven. Zijn aanpak en frisse visie heeft geleid tot een indrukwekkende publicatielijst, met publicaties in Nature Materials, Advanced Functional Materials, Proceedings of the National Academy of Science USA, ... Om het op een frappante manier samen te vatten: Als je zijn publicaties rangschikt, bengelt de Angewandte paper achteraan in de publicatielijst, daar waar dit voor een gemiddelde promovendus al meer dan een hoogtepunt zou zijn. Deze publicatielijst is dan misschien wel indrukwekkend, maar wat de commissie vooral overtuigd heeft is het feit, dat de kandidaat er niet voor terugdeinsde om zijn resultaten te bevestigen en te verdedigen, ook al gingen deze lijnrecht in tegen het werk van meer ervaren onderzoekers. Als jonge onderzoeker, vraagt dit niet alleen een zekere kennis en uithoudingsvermogen, maar ook en vooral veel durf. Bovendien, heeft de kandidaat heeft tijdens zijn doctoraatsstudie een mooi internationaal netwerk uitgebouwd, gestaafd door zijn samenwerking met het Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkely, USA) en met de Universiteit van Warwick (UK). Dr. Paul Smeets heeft aan meer dan 15 internationale conferenties/workshops, deelgenomen, en op 9 hiervan een mondelinge presentatie gegeven, met als uitschieter zijn mondelinge presentatie op een Gordon Research Conference in kristalgroei, aantonend hoe zijn reputatie in de kristalgroeigemeenschap al gevestigd is. Ten slotte zouden we ook nog willen meegeven dat de kandidaat geholpen heeft bij het opleiden van jonge onderzoekers en studenten tijdens zijn doctoraatsstudie. Omwille van deze redenen, heeft de beoordelingscommissie dan ook unaniem beslist om Dr. Paul J.M. Smeets voor te dragen voor de Piet Bennemaprijs 2018 en kijkt ze er naar uit om zijn praatje te horen op de NVKG vergadering."


Na de uitreiking heeft Paul Smeets' promotor, prof. dr. Nico Sommerdijk, een presentatie gegeven over de resultaten van het promotieonderzoek die hebben geleid tot de toekenning van de prijs.
Dr. Wim Noorduin wint NVKG/KNCV Kristalgroeiprijs 2010Tijdens de jaarvergadering op 12 november 2010 is de NVKG/KNCV Kristalgroeiprijs 2007 uitgereikt aan Dr. Wim Noorduin.


Tijdens de NVKG jaarvergadering 2010 is de NVKG/KNCV kristalgroeiprijs 2010 uitgereikt aan dr. Wim Noorduin. De selectiecommissie heeft het proefschrift van Dr. Wim Noorduin, getiteld “Chirality through crystal grinding” gekozen als winnaar van de NVKG/KNCV dissertatieprijs 2010, omdat het beschreven werk zeer opmerkelijk is. De aanzet van het werk was een experiment van de Spaanse onderzoeker Viedma, die optisch zuivere kristallen van natriumchloraat wist te verkrijgen uit een optisch niet-actieve oplossing, door tijdens de kristallisatie de kristallen intensief te malen. Wim heeft kans gezien deze methode toe te passen op chirale moleculen, waarbij hij in staat was om een racemisch mengsel volledig om te zetten in kristallen van slechts één enantiomorf. Om dat te bereiken voegde hij aan de slurry een katalysator toe die -paradoxaal genoeg- er voor zorgt dat de oplossing racemisch blijft. Het intensieve malen zorgt uiteindelijk voor het verdwijnen van een van beide enantiomorfen in kristalvorm.
Het in zijn proefschrift beschreven werk behelst experimenten aan zowel modelsystemen als systemen van praktische relevantie in de farmaceutische industrie (waar optische zuiverheid van producten een grote rol speelt), alsook een theoretische onderbouwing door middel van computersimulaties. Ook heeft Wim -met succes- gekeken naar de invloed van circulair gepolariseerd licht op de selectie van de resterende enantiomorf, en heeft hij laten zien dat de methode zich leent voor opschaling. Het beschreven werk is daarmee zeer veelzijdig. Ondanks dat is het proefschrift zeer beknopt, en zeer leesbaar doordat de tekst zich in principe beperkt tot de hoofdzaken van het experiment en de belangrijkste resultaten en conclusies. Volledige details worden wel gegeven, maar in appendices; reproduceerbaarheid van het werk is dus gewaarborgd, maar niet ten koste van leesbaarheid.
Naast de verkregen resultaten is ook de lijst publicaties indrukwekkend: in de periode 2008-2010 heeft Wim, naast een patent, 10 publicaties als eerste auteur op zijn naam gezet, o.a. in Angewandte Chemie, Nature Chemistry en JACS.

De prijs, bestaande uit een oorkonde en een geldbedrag van €1000,-, werd in ontvangst genomen door Dr. H. Meekes, die ook de bijbehorende lezing gaf.
Dr. Yohana Perez de Diego wint NVKG/KNCV Kristalgroeiprijs 2007Tijdens de jaarvergadering op 16 november 2007 is de NVKG/KNCV Kristalgroeiprijs 2007 uitgereikt aan Dr. Yohana Perez de Diego.


Tijdens de NVKG jaarvergadering 2007 is de NVKG/KNCV kristalgroeiprijs 2007 uitgereikt aan dr. Yohana Perez de Diego. De jury heeft haar proefschrift getiteld "Production of controlled drug delivery microparticles using supercritical CO2" gekozen als beste proefschrift in de afgelopen periode. De volgende overwegingen liggen hieraan ten grondslag.

Het proefschrift behandelt een aantal verschillende superkritische technieken in alle facetten. De thermodynamica, fasegedrag, stoftransport, kinetiek en producteigenschappen komen aan de orde. Studie van het fasegedrag en de druppelgrootte na ontmenging leidde tot het inzicht dat de huidige apparaten voor het PCA (precipitation in een compressed antisolvent) verbeterd konden worden door het ontmengingproces en het strippen van het solvent te ontkoppelen. Door drukken, temperatuur en solvent/anti solvent ratio's te varieren kunnen deeltjes van enkele nanometers tot enkele micrometers gemaakt worden. Dit is met experimenten met polymere materialen ook aangetoond.

Verder onderzoek liet zien dat werken boven of onder het kritisch punt van CO2 het menggedrag ingrijpend verandert en daarmee ook de producteigenschappen. Door met andere componenten de ligging van het kritisch punt te manipuleren werd het mogelijk het PCA proces onder andere omstandigheden te bedrijven waardoor het mogelijk werd deeltjes te maken die geschikt zijn voor inhalatie.

Het werk biedt een aantal nieuwe inzichten in het pca process en is van hoog wetenschappelijk niveau. Daarnaast worden de nieuwe inzichten meteen gebruikt om tot een beter beheersbaar proces te komen waar direct belangrijke eigenschappen gecontroleerd kunnen worden. De prijs, bestaande uit een oorkonde en een geldbedrag van €1000,-, werd in ontvangst genomen door Dr. G.-J. Witkamp, die ook de bijbehorende lezing gaf.


Dr. Herma Cuppen wint NVKG Kristalgroeiprijs 2005Tijdens de jaarvergadering op 11 november 2005 is de NVKG Kristalgroeiprijs 2005 uitgereikt aan Dr. Herma Cuppen.


Zij heeft deze prijs, bestaande uit een oorkonde en een geldbedrag van €1000,- gekregen voor haar proefschrift "Theory and simulations of crystal growth - Fundamental steps in morphology prediction". Dit werk is uitgevoerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen in de IMM groep Vaste Stof Chemie onder begeleiding van Dr. H. Meekes, Dr. W.J.P. van Enckevort en Prof. E. Vlieg. De jury was bijzonder onder de indruk van de veelzijdigheid van het onderzoek en van de grote hoeveelheid resultaten van hoge kwaliteit. Vanwege haar huidige verblijf in de VS, werd de prijs in ontvangst genomen door Dr. H. Meekes, die ook de bijbehorende lezing gaf.

De subtitel van het proefschrift, "Fundamental steps in morphology prediction", geeft aan dat het in het onderzoek van Herma Cuppen zowel gaat om een aantal stappen te zetten om tot betere morfologievoorspelling te komen, als ook om tot een beter begrip van stappen op een kristaloppervlak te komen. Het onderzoek betreft vooral theorie en computersimulaties, maar Herma Cuppen heeft ook een bescheiden aantal experimenten verricht. Het is bijzonder dat Herma Cuppen op twee verschillende terreinen zeer goede resultaten heeft behaald. Aan de ene kant heeft ze zeer fundamentele vraagstukken uit de kristalgroei in detail uitgewerkt en getoetst aan Monte Carlo simulaties van modelsystemen, waarbij sommige onderdelen in samenwerking met theoretisch fysici en chemici zijn uitgevoerd. Aan de andere kant heeft zij ook simulaties uitgevoerd aan 'echte' kristallen en heeft zij daarmee de experimentele morfologie van deze systemen kunnen verklaren. Op dit gebied heeft Herma Cuppen veel met experimentatoren samengewerkt.

Dr. Herma Cuppen is momenteel werkzaam als postdoc in de groep van Prof. E. Herbst in Ohio State University, USA.


Voor nadere informatie: e.vlieg@science.ru.nl


Groeispiralen op tetraceen. Links de experimentele vorm zoals waargenomen met behulp van een atomaire-kracht microscoop, rechts de voorspelling via een computersimulatie.Dr. Raoul van Gastel wint NVKG Kristalgroeiprijs 2003Tijdens de jaarvergadering op 14 november 2003 is de NVKG Kristalgroeiprijs 2003 uitgereikt aan Dr. Raoul van Gastel.


Hij heeft deze prijs gekregen voor zijn proefschrift "The atomic slide puzzle: Vacancy-mediated diffusion of a surfactant". Dit werk is uitgevoerd op het FOM-instituut Amolf en de Universiteit van Leiden in de groep van Prof. Frenken. De jury, bestaande uit Prof. Witkamp (TU Delft), Dr. Grimbergen (DSM, Zwolle) en Prof. Vlieg (KU Nijmegen), was zeer onder de indruk van de kwaliteit, de combinatie van experiment en theorie en van de presentatie van dit onderzoek.

De hoofdboodschap in het proefschrift van Raoul van Gastel is dat de diffusie van vacatures een belangrijke rol speelt bij oppervlaktediffusie en dus bij kristalgroei. Deze onverwachte en belangrijke ontdekking is gemaakt met behulp van STM en heeft onze kijk op oppervlakken definitief aangepast. De verdienste van Raoul van Gastel is niet alleen dat hij dit mechanisme heeft ontdekt, maar ook dat hij in samenwerking met theoretisch fysici het tot in detail heeft gemodelleerd en gekwantificeerd. Bovendien heeft hij dit mechanisme op elegante wijze aan de man gebracht door dit als een atomaire schuifpuzzel te presenteren. De kwaliteit van dit werk is internationaal erkend, onder andere door publicaties in de toptijdschriften Nature en Physical Review Letters.

Momenteel is Dr. Raoul van Gastel werkzaam bij de Universiteit van Twente, waar hij ondermeer ordening op nanoschaal onderzoekt met behulp van Low-Energy Electron Microscopy (LEEM), een onderwerp waarover hij ook een lezing gaf tijdens de jaarvergadering.
NVKG Kristalgroeiprijs 2002 uitgereikt aan Dr. Erik van Veenendaal


De Kristalgroeiprijs 2002 is op 8 november 2002 uitgereikt aan de Nijmeegse onderzoeker dr. Erik van Veenendaal voor zijn fundamenteel onderzoek aan het nat chemisch etsen van silicium.

Erik van Veenendaal (Giesbeek, 1973) krijgt de prijs voor zijn onderzoek aan de groei en het etsen van silicium. In dit onderzoek zijn de fysisch chemische processen tijdens etsen op fundamenteel niveau beschreven via zowel computersimulaties als via theoretische modellen. De resultaten zijn verwerkt in een computerprogramma dat het etsproces kan voorspellen, en zijn vervolgens getoetst aan experimentele resultaten van nat chemisch etsen van silicium. Dit laatste proces is van groot belang in het groeiende gebied van microsensoren en andere microsystemen.

Het onderzoek, dat plaatsvond in het kader van een project van de Technologiestichting STW, werd uitgevoerd op de afdeling Vaste Stof Chemie van Prof. E. Vlieg en Dr. W.J.P. van Enckevort van de Katholieke Universiteit Nijmegen, in samenwerking met de afdeling Micromechanische Transductietechniek van Prof.dr. M. Elwenspoek van de Universiteit Twente. In 2001 promoveerde dr. Erik van Veenendaal cum laude op dit onderzoek. Daarvoor studeerde Dr. Erik van Veenendaal scheikunde en wiskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, studies die hij beide cum laude afrondde. Momenteel is Dr. Erik van Veenendaal werkzaam bij het Philips Natuurkundig Laboratorium te Eindhoven.

Prof. dr. E. Vlieg


  Een computer-simulatie van een piramide die kan ontstaan tijdens het etsen van silicium. Dergelijke piramides zijn in de praktijk ongewenst.